Over ons

Wereld in Beeld is een samenwerking van

de diocesane pedagogische begeleidingsdienst van het bisdom Gent

en Global Society vzw

met de financiële steun van Kleur Bekennen

________

Het begrip globalisering is complex, rijk aan betekenissen en wortelt in een historische evolutie. Lees meer De studie van globalisering vinden we terug in meerdere leerplannen. In vakken zoals aardrijkskunde, economie, geschiedenis, godsdienst en klassieke talen kan dit onderwerp aan bod komen. Het is bovendien een vakoverschrijdend thema bij uitstek. Het leent zich tot uiteenlopende onderzoeksopdrachten, zowel vakgebonden als vakoverschrijdend.

Wereld in beeld is een educatieve web-tv-reportagereeks, waarin korte fragmenten verschillende aspecten van globalisering belichten. De reportages sluiten aan bij enkele specifieke eindtermen van de vermelde vakken en bij vakoverschrijdende eindtermen. Ze kunnen gebruikt worden als instap voor een thema in deze vakken of voor een vakoverschrijdend project (bv. de vrije ruimte in aso) of ter illustratie bij een hoofdstuk rond globalisering.

________

Waarom WERELD IN BEELD?

Een toenemende globalisering kenmerkt de wereld en treft alle samenlevingen, met positieve maar ook negatieve gevolgen. De deficits veroorzaakt door de globalisering en de antwoorden die we daarop moeten vinden is een zaak van alle landen en alle burgers.
Informatieverspreiding over die globalisering is essentieel om als bewuste burgers en samenlevingen beslissingen te kunnen nemen. Beeldreportages hebben daarbij het onovertroffen voordeel om zien én horen aan emotie én inzicht te kunnen koppelen.

Wat is WERELD IN BEELD?

De wereld in beeld brengt in de eerste plaats korte educatieve web-tvreportages over globalisering van maximaal tien minuten. Ze worden via het internet ter beschikking gesteld.

De kracht van het beeld gebruiken om te informeren over onze globaliserende wereld, over haar problemen en de uitdagingen die ons wachten en over de noodzaak van internationale samenwerking, dat is de ambitie van dit project dat zich in de eerste plaats richt tot de leerlingen en (toekomstige) leraars van alle onderwijsvormen uit het Secundair Onderwijs.

De reportages zijn deskundig geselecteerd en samengesteld, en ze sluiten aan bij enkele (specifieke) eindtermen, vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen.

De eindtermen voor burgerzin in het secundair onderwijs sluiten aan bij de eindtermen voor het leergebied wereldoriëntatie, domeinen 'mens' en 'maatschappij', in het basisonderwijs.
In het secundair onderwijs wordt deze leerlijn verder uitgewerkt en uitgediept. Dit gebeurt o.a. via vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen (burgerzin, milieueducatie). Opvoeden tot burgerzin impliceert immers ook dat de school aandacht besteedt aan de mondiale dimensie van de huidige samenleving zodat jongeren zich meer van hun wereldburgerschap bewust worden. Dit proces draagt bij tot de ontwikkeling van opvattingen en waarden zoals solidariteit, vrede, verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid.
In artikel 29 van het Verdrag over de Rechten van het Kind van 1989 vinden we een analoge omschrijving terug: "... de voorbereiding van het kind op een verantwoord leven in een geest van begrip, vrede, verdraagzaamheid, gelijkheid en vriendschap tussen alle volken, etnische, nationale en godsdienstige groepen".
Er zijn vijf globale concepten die fundamenteel zijn voor de opvoeding tot wereldburgerschap. De mondiale dimensie van de huidige samenleving kan benaderd worden vanuit volgende invalshoeken:
- onderlinge afhankelijkheid
- beelden en beeldvorming
- sociale rechtvaardigheid

Deze web-tv-reportages laten stuk voor stuk de grote thema's en uitdagingen van onze globaliserende wereld zien. Zo bieden ze een uitnodigende opstap om er educatief op voort te bouwen, hoe meer aangrijpingspunten hoe beter. Basismateriaal vormen de lange reportages die VRT-tv-journalist Dirk Barrez de jongste jaren draaide in zo verscheiden landen als Argentinië, Brazilië, China, Frankrijk, Senegal, Honduras of India. De productie van de reportages en de terbeschikkingstelling via internet is de verantwoordelijkheid van Global Society vzw.

De didactische omkadering - zoals suggesties voor methodieken bij elke reportage of linken met vakoverschrijdende termen - is in goede handen bij de mensen van de Pedagogische Begeleidingsdienst van het katholiek onderwijs. Zij coördineren die omkadering en onderzoeken de mogelijkheden om samen te werken met andere onderwijsnetten.

Agnes Claeys, Geert Kentane, Peter Malfliet, Katrien Van Daele, Leen Van Hecke  diocesane pedagogische begeleidingsdienst van het bisdom Gent

Dirk Barrez  Global Society vzw